نقاشی چهره حمیده خیرآبادی با مداد رنگی

نقاشی چهره حمیده خیرآبادی با مداد رنگی