گالری پرتره ها

نمونه طراحی و نقاشی اعضای گروه طراحی روشن و هنرجویان: