آموزش طراحی مکعب

آموزش طراحی مکعب و سایه زدن در احجام هندسی ساده – مبانی طراحی ۹

در این مقاله می‌خوانید

طراحی مکعب و کره جز اصول پایه احجام هندسی هستند، در مبانی طراحی ۸، آموزش سایه زدن کره را بررسی کردیم و در این آموزش سراغ حجم مکعب می رویم.

طراحی مکعب در نگاه ابتدایی از طراحی کره سخت تر بنظر می رسد، چون کره در طراحی یک دایره است که با سایه زدن حجم پیدا می کند و سه بعدی دیده می شود؛ ولی مکعب داری شش وجه است و در هر زاویه و پرسپکتیو طراحی آن تغییر می کند.

اما ما در این آموزش سراغ پرسپکتیو نمی رویم، چون پرسپکتیو را در مبانی طراحی ۴ تا ۷ بررسی کردیم؛ کمی ساده تر در این آموزش به طراحی مکعب می پردازیم.

این آموزش بصورت لایو آموزشی برای دوره طراحی پایه انیشتین در اینستاگرام طراحی روشن برگزار شده است.

اگر امکان مشاهده فیلم را ندارید می توانید ادامه مقاله و تصاویر را مطالعه بفرمایید.

انواع حالت طراحی مکعب:

 • طراحی مکعب در پرسپکتیو یک نقطه ای
 • رسم مکعب در پرسپکتیو موازی
 • طراحی مکعب در پرسپکتیو دو نقطه ای
 • رسم مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای

۱- طراحی مکعب در پرسپکتیو یک نقطه ای:

در این حالت ما یک مربع رسم می‌کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو یک نقطه ای

سپس دو حالت بوجود می آید:

۱- کاملا مستقیم به مکعب در حال نگاه کردن باشیم؛ در این حالت دو خط در بالا یا پایین مربع بصورت همگرا رسم می‌کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو یک نقطه ای

۲- کمی از کناره مکعب را نیز مشاهده کنیم و زاویه مایل نسبت به مکعب داشته باشیم؛ سه خط همگرا به هم از راس های مربع رسم می کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو یک نقطه ای

و در آخر با خطوط موازی با اضلاع مربع، مکعب را تکمیل می کنیم؛ این ساده ترین حالت ترسیم مکعب است ولی رایج ترین و زیباترین طراحی مکعب نیست.

ترسیم مکعب در پرسپکتیو یک نقطه ای

۲- رسم مکعب در پرسپکتیو موازی:

در این حالت، طراحی را با رسم یک خط عمود شروع می کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو موازی

سپس دو خط موازی از یک سمت و دو خط موازی دیگر از سمت دیگر این خط رسم می کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو موازی

حال این خطوط موازی را با دو خط عمود و موازی خط ابتدایی به هم وصل می کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو موازی

کار تمام است، فقط لازم است دو خط موازی با اضلاع رسم کنیم، مکعب ما مشخص شده است:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو موازی

۳-طراحی مکعب در پرسپکتیو دو نقطه ای:

این روش مشابه حالت قبل است با تفاوتی در مراحل دو و چهارم؛ با یک خط عمود شروع می کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو موازی

در این حالت بجای رسم دو خط موازی در یک سمت و دو خط موازی در سمت دیگر خط، خطوط نباید موازی باشند، باید زاویه همگرا با هم داشته باشند یعنی در نقطه ای با فاصله یکدیگر را قطع کنند:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو دو نقطه ای

مانند بخش قبل دو خط موازی خط عمود ابتدایی رسم میکنیم تا خطوط همگرا را به هم وصل کند:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو دو نقطه ای

بخش چهارم نیز همانطور که حدس زدید با دو خط همگرا، مکعب را تکمیل می شود و برخلاف پرسپکتیو موازی خط موازی در این مرحله رسم نمی کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو دو نقطه ای

۴- رسم مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای:

در این حالت دیگر هیچ خط موازی در مکعب نداریم؛ تا مرحله دوم مشابه حالت قبل است:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای

اما در مرحله سوم ما دو خط موازی با خط عمود رسم نمی‌کنیم، بلکه دو خط همگرا نسبت به خط عمود رسم می کنیم:

ترسیم مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای

مرحله چهارم نیز مشابه حالت قبل است، با دو خط همگرا مکعب را تکمیل می کنیم.

ترسیم مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای

معمولا در طراحی مکعب از سه روش آخر و پرسپکتیو های گفته شده بیشتر استفاده می شود.

چرخاندن طراحی مکعب حول محور عمودی:

برای ترسیم مکعب در حالتی که حول محور عمودی در حال چرخش است از روش سوم می توانیم استفاده کنیم و تغییر ترسیم مکعب به زاویه دو خط همگرا و فاصله دو خط موازی با خط عمود ابتدایی وابسته است، اگر طراحی مکعب در فیلم را نمی توانید مشاهده کنید به تصویر زیر دقت بکنید:

ترسیم مکعب در حال چرخیدن

زاویه دید و ترسیم مکعب:

در هنگام رسم مکعب معمولا طراحی ما شامل سه وجه یا دو وجه مکعب می شود، اما چه زمانی این اتفاق میافتد، چه زمانی وجه زیر مکعب را باید رسم کنیم، این مورد را در مبانی طراحی ۴ بررسی کردیم؛ به تصویر زیر دقت بفرمایید:

طراحی مکعب و خط دید

سایه زدن مکعب:

آموزش سایه زدن کره را تماشا کرده اید؟ سایه زدن مکعب دو تفاوت با کره دارد:

۱- سایه خود حجم مکعب به نسبت کره ساده تر است.

۲- سایه زمینه مکعب نکته اصلی است و با تغییر جهت مکعب شکل سایه تغییر می‌کند در مقابل دایره که سایه زمینه شکل بیضی دارد.

در دو زاویه سایه مکعب را بررسی می‌کنیم(توجه داشته باشید به حرکت منبع نور در این حالت اشاره نداریم و منبع نور فقط در صفحه حرکت بالا و پایین دارد):

۱- در حالتی که سه وجه مکعب در دید ما باشند.

مکعب در حالت سه وجه

۲- در حالتی که دو وجه مکعب را مشاهده کنیم.

مکعب در حالت دو وجه

در حالت اول طراحی مکعب را طبق پرسپکتیو موازی یا دو نقطه ای ترسیم می کنیم:

 • در حالتی که نور بصورت عمود از بالا به مکعب تابید شده باشد، وجه بالایی روشن و وجه های کناری سایه متوسطی دارند، سایه زمینه ای دیده نمی شود اما کمی اضلاع و زیر مکعب را تیره می‌کنیم تا زمینه مشخص شود.

سایه مکعب در زاویه های مختلف

 • اگر زاویه منبع نور مایل شود مانند سایه زدن کره است، ولی به نکته سایه زمینه توجه کنید، از راستای منبع نور سه خط از راس های بالایی مکعب رد می‌کنیم و محل برخورد آن ها روی زمینه، سایه زمینه مکعب را مشخص میکند.

سایه مکعب در زاویه های مختلف

 • در زاویه نزدیک افق نیز مانند کره سایه زمینه انتهای محوی خواهد شد، به تصویر دقت کنید.

سایه مکعب در زاویه های مختلف

در حالت دوم که دو وجه مکعب را مشاهده می‌کنیم، ساده تر خواهد بود اما طراحی مکعب در حالت سه وجه، جذاب تر و رایج تر است.

تمام مراحل مانند حالت قبل است و فقط سایه زمینه در زاویه منبع نور مایل، متفاوت می شود، وقتی خطوط را از راس های مکعب رسم کنیم، شکل سایه زمینه تغییر می‌کند، به تصویر دقت بکنید:

سایه حجم مکعب

۲ اشتباه رایج در طراحی مکعب:

طبق تجربه، معمولا افراد مبتدی دو اشتباه اساسی در طراحی مکعب دارند:

۱- همان طور که در روش های طراحی مکعب دقت کردید، دو نکته در طراحی مکعب مهم است، اضلاع و خطوط یا باید موازی باشند یا همگرا یعنی به سمت هم متمایل باشند، اشتباهی که معمولا رخ می دهد این است که خطوط را بصورت واگرا رسم می‌ کنند، به تصویر زیر دقت بفرمایید.

اشتباه در ترسیم مکعب

۲- اشتباه دوم در طراحی مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای دیده می شود، در این حالت وقتی ما وجه بالا مکعب را مشاهده می‌کنیم، خطوط مکعب در سمت پایین باید همگرا باشند و اگر زیر مکعب را می بینیم، خطوط به سمت بالا باید همگرا باشند، اما بعضا در این حالت ها خطوط به اشتباه رسم می شوند، در تصویر هر دو حالت نمایش داده شده است.

اشتباه در طراحی مکعب

در انتهای فیلم با روش ساده سازی، فرم یک ماشین با استفاده از مکعب، طراحی شده است که در این مطلب نمی توانیم این مورد را خلاصه کنیم.

ساده سازی طراحی ماشین با مکعب

سخن آخر و نتیجه گیری:

حجم مکعب، شاید بسیار ساده بنظر برسد ولی بینهایت مهم است، اگر در هر زمینه طراحی و نقاشی نتوانیم بصورت ذهنی این فرم را در جهات مختلف رسم کنیم قطعا در طراحی و تجسم به مشکل خواهیم خورد. اما فراگیری شکل مکعب بسیار ساده است و علاوه بر تمرین های فیلم، باید سعی کنیم اشیا اطراف مانند ساختمان ها، ماشین و ابزار و حتی طراحی سنگ را با مکعب ساده سازی کنیم، این نوع دید طراحی ذهنی ما را نیز تقویت می کند و باعث ثبت تصاویر بصورت سه بعدی در ذهن می شوند.

بعد از مسلط شدن در طراحی مکعب سراغ سومین حجم هندسی پایه می‌رویم یعنی آموزش طراحی استوانه در مبانی طراحی ۱۰

مهم ترین علت ضعف در یادگیری، بی اهمیت شمردن مطالب بنیادی است، شما اینطور فکر نمی کنید؟

شاید این نوشته ها را هم بپسندید

  عالییی بود،خیلی آموزشاتون دقیق هست و جالب اینکه مطالب تولید خودتون،من از یک پیجی که مطالب شمارو کپی میگرد رسیدم بهتون
  خسته نباشید

  پاسخ

  خیلی ویدیو پر باری بود و منو توی سایه زدن خیلی کم کردن جوری که الان مثل یک فرمول آمد دستم که چطور سایه بزنم توی این اجسام

  پاسخ

  خیلی ویدیو های آموزشی خوبی داررین
  ممنون

  پاسخ

  ممنون از ویدئو . بسیار آموزنده بود

  پاسخ

  با سلام و مهر، خیلی عالی بود، خیلی ازتون ممنونم و براتون سلامتی و شادی روزافزون آرزومندم

  پاسخ

  سلام خانم ریحانی، لطف دارید، ما هم براتون همین آرزو را داریم، موفق باشید

  پاسخ

  لطفا سایه مکعب از دید کرمی رو هم اموزش بدید

  پاسخ

  سلام یکی از اشکالی که رسم کردید و گفتید این مکعب اشتباه در شرایطی که پرسپکتیو سه نقطه ای نقطه ی سوم بالا خط افق بشه مکعب به همون صورت رسم میشه پس چرا اشتباهه؟

  پاسخ

  سلام، همگرایی خطوط نکته اصلی در صحیح یا اشتباه بودن رسم مکعب است

  پاسخ

  سلام خیلی عالیه کارتون ، میخواستم بدونم برای طراحی اسکچ از کجامیتونم شروع کنم از صفر. ؟

  پاسخ

  سلام خواهش می‌کنم، برای طراحی اسکیس لازم است از طراحی پایه شروع کنید، مقدماتی به عنوان آموزش رایگان در سایت وجود دارد، دوره طراحی پایه انیشتین هم به صورت جامع می‌توانید تهیه کنید.

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
There are no products in the cart!
0